Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Lập kế hoạch kiểm soát tuân thủ và thanh tra, kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ phận KSTT & Thanh tra;
 • Trực tiếp thực hiện/rà soát các cuộc kiểm tra kiểm tra, thanh tra, lập báo cáo kết luận kiểm tra, thanh tra các bộ phận liên quan thực hiện đúng theo kết luận kiểm tra
 • Rà soát, cho ý kiến về nội dung các Tờ trình, hạng mục công việc được phân công rà soát, kiểm tra Tiền kiểm,…;
 • Thu thập tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo quản trị hàng tháng của đơn vị/phòng ban/Trung tâm được phân công;
 • Phân tích, đánh giá, thẩm định Báo cáo quản trị hàng tháng của các đơn vị chuyên quản, báo cáo lãnh đạo Ban;
 • Giải đáp, hướng dẫn các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ, quy định cho các đơn vị chuyên quản; Đầu mối xử lý, tổng hợp các vấn đề phát sinh của đơn vị chuyên quản sau khi đã được lãnh đạo Ban phê duyệt/thông qua.
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, các công cụ kiểm tra, thanh tra của Ban KTNB
 • Xây dựng đề cương kiểm tra, thanh tra báo cáo lãnh đạo Ban xem xét phê duyệt, Tham gia rà soát, xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định, chính sách,...của các đơn vị trong Tập đoàn Sơn Hà;
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, công cụ kiểm soát, kiểm toán, kiểm soát, thanh tra cả gián tiếp và trực tiếp, nhằm quản trị rủi ro hiệu quả.
 • Tham mưu cho lãnh đạo Ban trong công tác lập Kế hoạch ngân sách hàng năm của Ban KTNB; Tham mưu, phản biện, kiến nghị lên lãnh đạo Ban các đề xuất chuyên môn, giải pháp, sáng kiến xây dựng, vận hành và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tập đoàn Sơn Hà;
 • Các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Ban KTNB.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh Tế, Tài Chính, Kỹ Thuật, Quản Trị Kinh Doanh …
 • Kiến thức/ Nghiệp vụ chuyên môn:
           + Nắm bắt được các quy định của Pháp luật liên quan đến các hoạt          động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp;

+ Hiểu biết cách thức vận hành của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành.

+ Có Kinh nghiệm trong các doanh nghiệp đa ngành (bao gồm sản xuất, thương mại,…) là một lợi thế.

 • Chứng chỉ/ kỹ năng về kỹ thuật (nếu có): - Tin học văn phòng, thành thạo word, excell, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập và tổng hợp báo cáo
 • Kỹ năng mềm:

+ Khả năng giao tiếp tốt, Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc.

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Kỹ năng tự học, trình bày, phản biện, tư duy phân tích, logic.

 • Phẩm chất cá nhân/ thái độ:

+ Cẩn thận và có tính trách nhiệm cao.

+ Chịu áp lực, cường độ làm việc cao, tính kỷ luật.

+ Khả năng kết nối các thành viên trong bộ phận.

+ Trung thực, độc lập khách quan và bảo mật thông tin.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tài chính Cao cấp, Chuyên viên Đầu tư Tài chính, Đầu tư tài chính, Chuyên viên tài chính, Tài chính
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Thanh tra viên, kiểm soát nội bộ
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/03/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ, Chuyên viên kiểm soát nội bộ, Kiểm toán viên, Auditing supervisor, Internal Auditor, Internal Controller
 • Number of positions: 1
 • Posted: 26/02/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.